Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat Facebook-on és Instagram-on indított nyereményjátékokhoz

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Telnetwork Magyarország Kft. (1032 Budapest, Zápor utca 53., cégjegyzékszám: 01-09-951-773, továbbiakban: „Szervező”) a telnetwork.hu, virusirto-szoftverek.hu, szamitobbgep.hu nevű weboldalak (továbbiakban „Weboldalak” hivatalos Facebook és Instagram (a továbbiakban Facebook) oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal vagy az Instagrammal, azt a Facebook, illetve az Instagram  semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebook-ot, illetve az Instagram-ot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet valamennyi, Magyarországon lakcímmel valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, professzionális nyereményjáték szolgálatokat és bármilyen tömeges regisztrációra alkalmas platformot, szolgáltatót.

Amennyiben a nyereményjáték képfeltöltéshez kötött, a nyereménysorsolásban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

 1. A játék leírása

A játékos a Játékba a Weboldalak facebook oldalának „lájkolójaként”, a nyereményjáték felhívás lájkolásával és az egyes konkrét Játék leírásában található feladatok határidőre történő maradéktalan teljesítésével kerülhet be. Az érvényesen jelentkező játékosok között a Játék lejáratát követő egy héten belül Szervező sorsolást tart, ahol kiválasztásra kerül a nyertes, több nyeremény esetén a nyertesek.

A Facebook.com weboldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

 1. A játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni az adott Játékkal kapcsolatos valamennyi kérdés megválaszolásával, feladat teljesítésével, anyag beküldésével, vagy a Játéknál meghatározott egyéb pályázati feltétel teljesítésével, valamint az adott Játéknál kért adatok hiánytalan, egy időben/egy bejegyzésben történő megadásával lehet. A Játékra érvényesen jelentkező személy a továbbiakban „Játékos”). A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

E-mail-en történő jelentkezés esetén egy e-mail címről érkező érvényes jelentkezés csak egyszer szerepel a sorsolásban. Egy Játékos egy e-mail címről csak egyszer jelentkezhet. Egy játékos csak EGY e-mail címről játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, az a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében kizárásra kerül az adott Játékból.

A Szervező a feltöltést követően szűri azokat a Játékos által beküldött tartalmakat, amelyek:

 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve személyes vagy szerzői jogait, érdekeit sértik;
 • versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
 • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;

A Játékos a tartalom feltöltésével kijelenti, hogy:

 • az általa feltöltött fénykép kizárólag a saját képmását, és olyan személyek képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és a jelen Játékba történő beküldéséhez;
 • az általa feltöltött fényképet a Játékos készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik a fénykép felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
 • a tartalom nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket;
 • a tartalom nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
 • a tartalomban nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.

Játékos a saját posztja tartalmáért és mondanivalójáért harmadik fél felé teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik! Az ilyen posztokból eredő jogsérelem esetén Szervező a saját felelősségét kizárja.

Amennyiben a Játékos által beküldött tartalom a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, vagy a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek úgy a szóban forgó anyag nem kerül közzétételre, illetve poszt esetén a poszt törlésre kerül. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A poszt törlésről, illetve a kizárásról Szervező nem köteles Játékosnak értesítést küldeni. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel szemben.

 1. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz hasonló típus, értékben legalább azonos vagy drágább ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók.

A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény szabályzat szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény igénybevételével járó egyéb költségeket a Játékos viseli.

 1. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik lájkolják a felhívást, és maradéktalanul teljesítik a Játék feltételeit. A sorsolás helyszíne: Szervező székhelye. A sorsolásról minden esetben hivatalos jegyzőkönyv készül.

A Szervező a sorsolás nyertesét (a továbbiakban „Nyertes”) a sorsolást követően 48 órán belül Játékos Facebook elérhetőségén értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve fiókjai levél- vagy üzenet fogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

Szervező elkéri a nyertes nevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét és adószámát, illetve minden olyan személyes adatot, ami a nyeremény kiküldéséhez és a nyeremény adóvonzatainak befizetéséhez felétlenül szükséges. Szervező a kapott adatokat kizárólag ezekhez a feladatokhoz használja fel.

Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, az adatok valótlannak bizonyulnak, ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre.

A Nyertes kifejezetten vállalja azt, hogy a nyeremény átvételét követő 24 órán belül Facebook oldalán fényképet posztol a nyereményről és megnevezi a nyereményjátékot és a Szervezőt, valamint belinkeli a Szervező Facebook oldalát. Nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a készült fotót, illetve a poszt tartalmát Facebook oldalán, valamint weboldalán közzétegye. Nyertes Szervező javára lemond a fényképpel és poszttal kapcsolatos szerzői jogairól.

 1. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a csomagot. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.

A Nyertes kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező a Weboldalak, a Facebook és a nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatók folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/ vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Szabályzat elérhető a http://telnetwork.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat/ webcímen.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

 1. Adatkezelési szabályok

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szervező mindenkori Adatkezelési Tájékoztatója az irányadó az alábbi rendelkezések mellett:

A Játékos személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat (a Nyertes érvényes e-mail címe, neve és lakcíme, adószáma, stb.) a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja.

Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A nyertesektől bekért adatok a nyeremény kiküldéséhez és a nyeremény adóvonzatainak befizetéséhez felétlenül szükséges. Szervező a kapott adatokat kizárólag ezekhez a feladatokhoz használja fel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Nyertesek tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Szervező általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel.

A Személyes adatok kezelője: a Telnetwork Magyarország Kft. (Szervező).

A Szervező a Játék lebonyolítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe:

 • Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)
 • RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)

A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

Az Adatkezelő (Szervező és Lebonyolító) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Játékos a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 1. A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

A nyereményjátékokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket örömmel várjuk a következő elérhetőségeinken: E-mail: info@telnetwork.hu, Telefon: +36-1-273-0393.

 

Budapest, 2020.09.20